fbpix General terms and conditions technician

Algemene voorwaarden technieker

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenissen:

  • Opdracht: een omschrijving van een werk of een dienst zoals die door een Klant werd geboekt via Homefixer
  • Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die via Homefixer een Opdracht bestelt, met het oog op de uitvoering door een Technieker.
  • Mandaat: omschrijving van de opdracht, de prijs, voorwaarden en leverancier, die wordt ondertekend bij de aanvang van de interventie
  • Interventie, Homefixer-interventie: het uitvoeren van een Opdracht door een Technieker, bij een Klant.
  • Homefixer: het platform dat toegankelijk is via http://www.homefixer.be of verbonden applicaties

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, leveringen en diensten van (uitgebreide juridische omschrijving van de Technieker) (hierna de “Technieker”) in het kader van een Homefixer-interventie, overeenkomstig het Mandaat dat door de Klant werd aanvaard en op alle overeenkomsten tussen enerzijds de Technieker en anderzijds de klant (hierna “de Klant”), tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden van de Klant of van een derde, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Mandaat

Het door de Technieker voorgelegde Mandaat, waarmee de Klant akkoord is gegaan, vormt samen met deze algemene voorwaarden het contractueel kader dat de rechten en verplichtingen tussen de Technieker en de Klant integraal uitdrukt (hierna de « Overeenkomst » genaamd). De prijs die op het Mandaat wordt vermeld verwijst enkel naar de interventie zoals beschreven in het Mandaat, inclusief het materiaal voorzien in dit Mandaat met uitsluiting van alle andere werken en diensten. De prijs is forfaitair en definitief. RAMI is geen partij bij deze contractuele verhouding tussen de Technieker en de Klant. De Klant heeft een contractuele verhouding met RAMI tot wanneer hij het Mandaat met de Technieker ondertekent en deze contractuele verhouding met RAMI wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de Homefixer website.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De Technieker zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren en is derhalve gehouden tot een middelenverbintenis.

4.2 Het vooropgestelde tijdstip van de interventie is louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een afwijking van dit tijdstip kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

4.3 De Klant is gehouden de nodige gegevens en informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Interventie zo snel mogelijk nadat de opdracht tot stand is gekomen, telefonisch te verstrekken, tenzij de Technieker uitdrukkelijk verzoekt de informatie op een andere wijze en/of tijdstip ter beschikking te stellen.

4.4 De Klant neemt alle noodzakelijke maatregelen en handelingen om het de Technieker mogelijk te maken om de prestaties in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren. Hij zorgt ervoor dat hij ter plaatse is en de Technieker toegang tot het gebouw en de installaties in kwestie kan verschaffen.

5. Prijs en Betaling.

5.1 De prijzen vermeld in het Mandaat zijn geldig op de datum van de ondertekening van het Mandaat. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 U zal voor de Interventie de prijs betalen zoals vastgesteld tijdens uw boeking, tenzij wanneer de Technieker vaststelt dat het probleem niet kan worden opgelost binnen de prijs zoals vastgesteld op het moment van de boeking (bijv. omdat bijkomende prestaties moeten geleverd worden en/of bijkomende wisselstukken nodig zijn).

5.3 De betaling in het kader van de Homefixer interventie gebeurt elektronisch en wordt veilig verwerkt door een derde (een “payment provider” zoals bijv. Ingenico, Braintree) naar keuze van Rami. De betaling wordt van uw kredietkaart naar de rekening van de Technieker overgemaakt nadat de bestelde Interventie werd uitgevoerd en goedgekeurd of laattijdig geannuleerd.

5.4 De Interventie kan bestaan uit drie mogelijke opties:
(1) Loutere diagnose: de diagnose bevestigt de omvang en uitvoerbaarheid van de Interventie en de Technieker geeft een aanbeveling omtrent de Interventie. Indien de Technieker vaststelt dat de omvang en uitvoerbaarheid niet overeenstemt met wat oorspronkelijk werd voorzien tijdens de Interventie, dan stopt ofwel de Interventie na de diagnose ofwel beslist de Technieker om verder te gaan naar optie 2 of optie 3. Indien de Interventie stopt na optie 1, dan is de Klant gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding.
(2) Diagnose + voorlopige herstelling / securisatie: Na de diagnose gaat de Technieker over tot voorlopige herstelling of, indien wettelijk vereist of vereist omwille van veiligheidsredenen, tot securisatie van het probleem.
(3) (3) Diagnose + voorlopige herstelling / securisatie + bijkomende interventie (bvb, wisselstukken): na de diagnose stelt de Technieker vast dat het probleem niet kan worden opgelost binnen de prijs zoals vastgesteld op het moment van de boeking. In dit geval maakt de Technieker een nieuw bestek voor de bijkomende kosten conform artikel 5.2.
(4) In aanvulling op (1), (2) en (3), kan de klant kiezen voor extra diensten tijdens het boekingsprocess. Eens de boeking bevestigd werd door de klant en via een bevestigingsemail, worden deze extra diensten onderdeel van de service aanvraag door de klant en vallen deze onder de facturatie door de hersteller. De extra diensten zijn steeds specifiek gebonden tot een bepaalde interventie. De uiteindelijke keuze van extra diensten maken onderdeel uit van de "geselecteerde diensten". Alle "geselecteerde diensten" zijn onderheven aan de uiteindelijke facturatie door de hersteller.

6. Garanties van de Klant.

Wanneer een Interventie werd uitgevoerd met onvolkomenheden en/of fouten dan zal een kosteloze bijkomende Interventie worden uitgevoerd om deze onvolkomenheden en/of fouten te herstellen.

Wanneer de aansprakelijkheid van de Technieker wordt weerhouden, kiest de Technieker – na analyse van de situatie – of hij overgaat tot herstelling ofvervanging of annulatie van de opdracht. Voor het overige, zijn volgende bijzondere bepalingen van toepassing:

6.1. Herstellingen.
Naast de wettelijke garanties die in voorkomend geval van toepassing zijn, worden herstellingen onderworpen aan 6 maanden garantie vanaf de datum van de afsluiting van de interventie. De garantie geldt voor de arbeid van de Technieker, de levering van klein gereedschap en de voorrijkosten dat nodig is voor de interventie.

6.2. Verkocht materiaal.
De waarborg op de door de Technieker geleverde goederen beperkt zich tot de wettelijke garantie van artikels 1641 ev. van het Burgerlijk Wetboek en desgevallend door de waarborg die door de fabrikant wordt gegeven voor het verkocht materiaal. Indien hij de hoedanigheid heeft van consument, kan de Klant verder een beroep doen op de garantie die wordt toegekend door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

7. Verlies van het recht op garanties.

De Klant verliest zijn recht op garanties in volgende gevallen:
7.1. De aanbevelingen van de Technieker voor het gebruik van het hersteld of geïnstalleerd materiaal werden niet nageleefd. Dit betreft de voorwaarden voor stockage, montage, gebruik (voor sommige producten gebruiksduur), onderhoud, enz.
7.2. Het gebrek vindt zijn oorzaak in een wijziging van het product die niet op voorhand werd goedgekeurd door de Technieker of de leverancier van het materiaal of in het materiaal geleverd door de Klant zelf.
7.3. De schade is te wijten aan normale slijtage, foutief gebruik door de Klant of een geval van overmacht of indirecte schade.

8. Klachten

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de Interventie dan verbindt u zich ertoe om rechtstreeks de Technieker te contacteren.
8.1 Klachten over de zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van zeven (7) dagen na de interventie schriftelijk en per aangetekend schrijven gemeld worden. De aangerekende prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen, bij aangetekende brief ter attentie van (juridische gegevens Technieker & adres) worden betwist met opgave van gegronde redenen. Bij ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Na aanvaarding van de goederen en de uitgevoerde werken is de aansprakelijkheid van de Technieker, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de in artikel 6.2 vermelde waarborg.
8.2 Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek voor professionele Klanten en binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek voor consumenten, worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden. De aansprakelijkheid geldt enkel indien het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de interventie.
8.3 Een interventie onder garantie kan niet als gevolg hebben de initiële garantietermijn te verlengen.

9. Ontbinding

Als de Klant volledig of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken zonder dat er sprake is van meerkosten of zonder dat de omschrijving van het Mandaat afwijkt van de werkelijke situatie, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden de Technieker als aannemer schadeloos te stellen voor alle uitgaven die zij heeft gedaan, voor alle uitgevoerde werken en voor de gederfde winst, die forfaitair begroot wordt op 20% van het bedrag van de niet-uitgevoerde werken, onverminderd diens recht om de werkelijk geleden schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

10. Nietigheid

Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

11. Bevoegde Rechtbanken en toepasselijk recht

Voor de rechten en plichten die uit deze Overeenkomst voortvloeien is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Overeenkomst en de interventies door (juridische entiteit Technieker) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van de Technieker, onverminderd het recht van de Klant, indien hij een consument is, de Technieker te dagvaarden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.

Conditions générales technicien

1. Définitions

Dans les présentes conditions générales, les termes ci-dessous ont respectivement les significations suivantes :

  • Marché : la description d’un travail ou d’un service réservé via Homefixer par un Client
  • Client : une personne physique ou morale qui commande un Marché via Homefixer en vue de l’exécution par un Technicien
  • Mandat : description du marché, du prix, des conditions et du fournisseur, signée au début de l’intervention
  • Intervention, intervention Homefixer : l’exécution d’un Marché chez un Client par un Technicien
  • Homefixer : la plateforme accessible via http://www.Homefixer.be ou les applications liées

2. Domaines d’application

Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble des factures, fournitures et services de (description juridique détaillée du Technicien) (ci-après dénommé le “Technicien”) dans le cadre d’une intervention Homefixer, conformément au Mandat accepté par le Client, ainsi qu’à tous les contrats conclus entre, d’une part, le Technicien et, d’autre part, le client (ci-après dénommé “le Client”), sauf dérogation écrite expresse. Ces conditions prévalent toujours sur les conditions du Client ou d’un tiers, sauf disposition contraire expresse stipulée par écrit entre les parties.

3. Mandat

Le Mandat soumis par le Technicien, sur lequel le Client a marqué son accord, constitue avec les présentes conditions générales le cadre contractuel énonçant dans leur intégralité les droits et obligations entre le Technicien et le Client (ci-après dénommé le « Contrat »). Le prix indiqué sur le Mandat réfère uniquement à l’intervention décrite dans le Mandat, y compris le matériel prévu dans ledit Mandat, à l’exception de tous autres travaux et services. Le prix est forfaitaire et définitif. RAMI n’est pas partie à cette relation contractuelle entre le Technicien et le Client. Le Client entretient une relation contractuelle avec RAMI jusqu’au moment où il signe le Mandat avec le Technicien et cette relation contractuelle avec RAMI est régie par les conditions d’utilisation du site internet de Homefixer.

4. Exécution du marché

4.1 Le Technicien exécute le marché avec tout le soin requis et est dès lors tenu par une obligation de moyens.

4.2 La date fixée pour l’intervention est purement indicative, sauf disposition contraire expresse. Une dérogation à cette date ne peut jamais donner lieu à aucune forme d’indemnisation.

4.3 Le Client est tenu de communiquer par téléphone les données et informations nécessaires à la bonne réalisation de l’Intervention, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du marché, sauf si le Technicien demande expressément la mise à disposition des informations sous une autre forme et/ou à un autre moment.

4.4 Le Client met en œuvre toutes les mesures et actions nécessaires afin de permettre au Technicien de fournir les prestations dans les meilleures conditions. Il veille à se trouver sur les lieux et à assurer au Technicien l’accès au bâtiment et aux installations en question.

5. Prix et Paiement

5.1 Les prix mentionnés dans le Mandat s’appliquent à la date de la signature du Mandat. Tous les prix s’entendent TVA comprise.

5.2 Vous paierez pour l’Intervention le prix fixé à la réservation, sauf si le Technicien constate que le problème ne peut être résolu dans les limites du prix fixé au moment de la réservation (par exemple vu la nécessité de fournir des prestations et/ou pièces de rechange supplémentaires).

5.3 Le paiement dans le cadre de l’intervention Homefixer se fait par voie électronique et est traité de façon sécurisée par un tiers (un “payment provider” comme, par exemple, Ingenico, Braintree) au choix de Rami. Le paiement se fait de votre carte de crédit au compte du Technicien après réalisation et approbation de l’Intervention commandée, ou son annulation tardive.

5.4 L’Intervention peut consister en trois options possibles :
(1) Simple diagnostic : le diagnostic confirme l’ampleur et la faisabilité de l’Intervention et le Technicien émet une recommandation concernant l’Intervention. Si le Technicien constate que l’ampleur et la faisabilité ne correspondent pas à ce qui a été initialement prévu pendant l’Intervention, soit l’Intervention prend fin après le diagnostic, soit le Technicien décide de passer à l’option 2 ou à l’option 3. Si l’Intervention prend fin après l’option 1, le Client est tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire.
(2) Diagnostic + réparation provisoire / sécurisation : Après le diagnostic le Technicien procède à la réparation provisoire ou, si la législation ou la sécurité l’exigent, à la sécurisation du problème.
(3) Réparation provisoire / sécurisation + intervention supplémentaire : après le diagnostic et l’intervention, le Technicien constate que le problème ne peut être résolu dans les limites du prix fixé au moment de la réservation. Dans ce cas, le Technicien établit un nouveau devis pour les frais supplémentaires conformément à l’article 5.2.
(4) En plus de (1), (2) et (3), le client pourrait choisir de rajouter des options lors de son process de réservation. Une fois la réservation est confirmée par le client et par un email de confirmation, l’option ou les options feront partie de services réservés par le client et feront objet à une facturation par le Technicien. Ces options sont spécifique à chaque demande d’intervention. L’ensemble des options applicables représente « les services demandées ». L’ensemble de services demandées est objet d’une facturation par le Technicien.

6. Garanties du Client

En cas d’imperfections et/ou d’erreurs lors d’une Intervention, une Intervention supplémentaire est réalisée à titre gratuit afin de remédier à ces imperfections et/ou erreurs.

Lorsque la responsabilité du Technicien est retenue, celui-ci choisit – après analyse de la situation – de procéder à la réparation ou au remplacement, ou d’annuler le marché. Par ailleurs, les dispositions particulières suivantes s’appliquent :

6.1. Réparations.
Outre les garanties légales éventuellement applicables, les réparations sont soumises à une garantie de 6 mois à compter de la date de clôture de l’intervention. La garantie couvre le travail du Technicien, la fourniture de petit outillage et les frais de déplacement nécessaires à l’intervention.

6.2. Matériel vendu.
La garantie sur les biens livrés par le Technicien se limite à la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil et, le cas échéant, à la garantie offerte par le fabricant pour le matériel vendu. S’il a la qualité de consommateur, le Client peut aussi faire appel à la garantie conférée par la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation.

7. Perte du droit aux garanties

Le Client perd son droit aux garanties dans les cas suivants :
7.1. Les recommandations du Technicien quant à l’usage du matériel réparé ou installé n’ont pas été respectées. Il s’agit des conditions de stockage, de montage, d’utilisation (pour certains produits, de durée d’utilisation), d’entretien, etc.
7.2. La panne trouve son origine dans une modification du produit non approuvée au préalable par le Technicien ou le fournisseur du matériel, ou dans le matériel fourni par le Client même.
7.3. Les dommages sont dus à l’usure normale, à une utilisation incorrecte par le Client ou à un cas de force majeure ou de dommage indirect.

8. Plaintes

Si vous avez une plainte concernant la réalisation de l’Intervention, vous vous engagez à prendre directement contact avec le Technicien.
8.1 Les plaintes portant sur les défauts visibles ou non conformes doivent, à peine de déchéance, être formulées par écrit et par recommandé dans un délai de sept (7) jours suivant l’intervention. Les prestations facturées sont réputées définitivement acceptées si, dans les sept (7) jours qui suivent la date de facturation, date de facturation non comprise, elles n’ont pas été contestées, avec indication des motifs légitimes, par courrier recommandé à l’attention de (données juridiques du Technicien & adresse). A défaut, la facture sera considérée comme acceptée dans son intégralité. Après acceptation des biens et des travaux réalisés, la responsabilité du Technicien se limite, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle, aux éventuels vices cachés et à la garantie mentionnée à l’article 6.2.
8.2 A peine de déchéance, les vices cachés doivent être signalés dans les 8 jours qui suivent leur constatation pour les Clients professionnels et dans les 2 mois de la constatation pour les consommateurs. Toute plainte doit être formulée et motivée par écrit. La responsabilité ne s’applique que si le vice caché se manifeste dans un délai de douze mois à compter de l’intervention.
8.3 Une intervention sous garantie ne peut entraîner la prolongation du délai de garantie initial.

9. Résiliation

Si le Client renonce entièrement ou partiellement aux travaux convenus sans qu’il soit question de surcoûts ou sans que la description du Mandat diffère de la réalité, il est tenu, conformément à l’art. 1794 CC d’indemniser le Technicien en sa qualité d’entrepreneur, de toutes les dépenses engagées, de tous les travaux effectués et des pertes de revenus, dont le montant est estimé forfaitairement à 20% du montant des travaux non effectués, sans préjudice de son droit de démontrer le dommage réellement subi si celui-ci est plus élevé.

10. Nullité

Si une des dispositions ou une partie de disposition des présentes conditions est déclarée nulle, cette nullité n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui resteront d’application. Les parties négocieront immédiatement et de bonne foi pour établir, en remplacement de la disposition nulle, une disposition valable se rapprochant le plus possible de l’objectif de la disposition nulle.

11. Tribunaux compétents et droit applicable

Les droits et obligations issus du présent Contrat sont exclusivement régis par le droit belge. Tout litige relatif au présent Contrat et aux interventions de (entité juridique Technicien) est du ressort exclusif des tribunaux de l’arrondissement du siège du Technicien, sans préjudice du droit du Client, si celui-ci est un consommateur, de poursuivre le Technicien devant les tribunaux de son domicile.

Our secured payment platform
Logo Visa Logo Mastercard
You only pay after the intervention and when you are satisfied!