fbpix General terms and conditions

A. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APPLICATIE HOMEFIXER

1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTACTGEGEVENS

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik (online, via elk mobiel toestel, per e-mail) van de website www.Homefixer.be (hierna aangeduid als "Website"); en de applicatie voor het boeken van Interventies voor technische reparaties aan huis (hierna aangeduid als "Applicatie").

Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Website of Applicatie, wordt u vriendelijk verzocht om deze (A) Gebruiksvoorwaarden, de (B) Privacyverklaring en de (C) Cookieverklaring aandachtig te lezen

Door uw bezoek aan de Website of Applicatie, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website of Applicatie.

De Website en Applicatie worden uitgebaat door RAMI Services NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde, België en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0479.372.317. (“Rami”).

2. DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenissen (waarbij verwijzingen naar het enkelvoud eveneens een verwijzing naar het meervoud impliceren):

 • "Rami”, "wij", "we" of "onze": RAMI Services N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde, België en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0479.372.317.
 • “Homefixer”, “Platform”: het portaal, het platform, de website die toegankelijk is via http://www.homefixer.be en eventuele mobiele toepassingen die hieraan verbonden zijn.
 • “Interventie” of “Homefixer Interventie”: een omschrijving van een hersteldienst door een Opdrachtgever besteld op Homefixer.
 • “Gebruiker”: eender welke (al dan niet geregistreerde) bezoeker van Homefixer.
 • “Opdrachtgever”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich registreert via Homefixer om een Interventie te boeken.
 • “Technieker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Interventies uitvoert en die voldoet aan de gewenste erkenningsregels en kwaliteitsstandaarden van Rami.
 • “Gegevens”: de door een Gebruiker opgegeven en door Rami verzamelde informatie bij het gebruik van Homefixer.

3. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE EN APPLICATIE

De Website en Applicatie bieden een online platform om het contact tussen Gebruikers en Techniekers te faciliteren en bieden aan Gebruikers de mogelijkheid om Homefixer Interventies te boeken.

4. HET GEBRUIK VAN Homefixer VOOR HET BOEKEN VAN INTERVENTIES

4.1 Het boeken van Interventies

Als u een Interventie boekt via Homefixer, dan geeft u de opdracht aan Rami om voor u een Technieker te selecteren, te contacteren en te reserveren die voor u een Homefixer-Interventie uitvoert. RAMI zal u in kennis stellen van de naam van de geselecteerde Technieker. Vanaf het ogenblik dat u een rechtstreeks contact heeft met de geselecteerde Technieker en u zich engageert om een (bindende) relatie aan te gaan met de Technieker die Rami voor u heeft geselecteerd –via ondertekening van het mandaat-, is RAMI geen partij meer in de contractuele verhouding tussen u en de Technieker. Vanaf dit moment gelden de algemene voorwaarden van de technieker.

4.2 Uitvoeren van Interventies

De Interventie kan bestaan uit drie mogelijke opties:
(1) Loutere diagnose: de diagnose bevestigt de omvang en uitvoerbaarheid van de Interventie en de Technieker geeft een aanbeveling omtrent de Interventie. Indien de Technieker vaststelt dat de omvang en uitvoerbaarheid niet overeenstemt met wat oorspronkelijk werd voorzien tijdens de Interventie, dan stopt ofwel de Interventie na de diagnose ofwel beslist de Technieker om verder te gaan naar optie 2 of optie 3. Indien de Interventie stopt na optie 1, dan is de Klant gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding.
(2) Diagnose + voorlopige herstelling / securisatie: Na de diagnose gaat de Technieker over tot voorlopige herstelling of, indien wettelijk vereist of vereist omwille van veiligheidsredenen, tot securisatie van het probleem.
(3) Diagnose + voorlopige herstelling / securisatie + bijkomende interventie (bvb.Wisselstukken): na de diagnose stelt de Technieker vast dat het probleem niet kan worden opgelost binnen de prijs zoals vastgesteld op het moment van de boeking. In dit geval maakt de Technieker een nieuw bestek voor de bijkomende kosten conform artikel 4.3.
(4) In aanvulling op (1), (2) en (3), kan de klant kiezen voor extra diensten tijdens het boekingsprocess. Eens de boeking bevestigd werd door de klant en via een bevestigingsemail, worden deze extra diensten onderdeel van de service aanvraag door de klant en vallen deze onder de facturatie door de hersteller. De extra diensten zijn steeds specifiek gebonden tot een bepaalde interventie. De uiteindelijke keuze van extra diensten maken onderdeel uit van de "geselecteerde diensten". Alle "geselecteerde diensten" zijn onderheven aan de uiteindelijke facturatie door de hersteller.

4.3 Kostprijs van de Interventies

De prijzen op Homefixer zijn zo transparant mogelijk. Wij willen dat u een eerlijke prijs betaalt voor de Interventie die u bestelt, inclusief verplaatsingskosten, kosten voor klein materiaal en kleine wisselstukken, zodat de uiteindelijke prijs voor de Interventie geen verrassingen bevat. Overduidelijke vergissingen en/of (druk)fouten op Homefixer zijn niet bindend.

U zal voor de Interventie de prijs betalen zoals vastgesteld tijdens uw boeking, tenzij wanneer de Technieker tijdens de Interventie vaststelt dat het probleem niet kan worden opgelost binnen de prijs zoals vastgesteld op het moment van de boeking (bijv. omdat bijkomende prestaties moeten geleverd worden en/of bijkomende wisselstukken nodig zijn) In dit geval zal de Technieker hierover zo transparant mogelijk communiceren en u de keuze geven tussen mogelijke oplossingen (indien van toepassing) of het niet uitvoeren van de nodige herstellingen (optie 1). Indien u kiest voor een alternatieve oplossing (optie 3) dan zal de Technieker uw akkoord vragen voor de eventuele bijkomende extra kosten. Deze extra diensten vallen buiten de dienstverlening van de Homefixer Interventie.

Alle prijzen voor Interventies worden steeds getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve indien dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail.

4.4 Annulatie van Interventies

Om een annulatie uit te voeren, of indien u niet tijdig ter plaatse kan zijn voor een Interventie, moet u de Technieker (indien die reeds werd geselecteerd) zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte brengen. De annulatie is pas effectief als de Technieker de annulatie effectief ontvangen heeft en bevestigt. Wanneer u niet tijdig ter plaatse kan zijn, kan een tijdig contact ervoor zorgen dat de uitvoering van de Interventie kan worden verplaatst of dat de Technieker rekening kan houden met een eventuele vertraging.

Van een kosteloze annulatie kan slechts worden gebruik gemaakt binnen de grenzen van het redelijke. Op geen enkel manier mag deze mogelijkheid worden benut om bijv. extreem hoge aantallen of systematische Interventies te boeken en vervolgens te annuleren. In geval van handelingen van een Gebruiker of Opdrachtgever in strijd met deze bepaling, zal deze aan Rami, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, een minimum forfaitaire schadevergoeding gelijk aan drie keer de prijs van de geboekte Interventie per geboekte Interventie verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Rami om een hogere werkelijke schadevergoeding te eisen dan wel andere maatregelen te nemen om dergelijke inbreuken te verhinderen dan wel te beperken.

4.5 Juistheid van de Gegevens

Om naar behoren uw boeking te kunnen beveiligen, voltooien en de Interventie correct te realiseren dient u uw juiste persoonlijke Gegevens te gebruiken (naam, emailadres, telefoonnummer, adres waar de Interventie moet worden uitgevoerd, kredietkaartgegevens). Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerde informatie of problemen met Interventies die daaruit voortvloeien (en hebben geen enkele verplichting om deze Gegevens te controleren).

4.6 Het kwaliteitsengagement van Homefixer

Homefixer faciliteert een zo correct en vlot mogelijke boeking en afhandeling van de Interventie en streeft ernaar de kwaliteit van de Techniekers op een constant hoog niveau te houden.
Voor elke Technieker die Homefixer Interventies uitvoert, wordt voor zijn eerste opdracht gecontroleerd of hij over de nodige vaktechnische erkenningen conform de relevante wetgeving beschikt voor de Interventies waarvoor hij wordt ingezet. Elke Technieker onderschrijft het Rami-kwaliteitscharter en wordt geacht zich klantvriendelijk, beleefd en plichtsbewust op te stellen.

Voor elke Interventie die wordt besteld via Homefixer wordt de Technieker geëvalueerd op volgende criteria: (i) de kwaliteit van het geleverde werk, (ii) de aanwezigheid op het afgesproken tijdstip, (iii) de transparantie en vriendelijkheid tegenover de Opdrachtgever en (iv) de netheid. Op die manier willen we de kwaliteit van de Techniekers op Homefixer op een constant hoog niveau houden.

Elke Technieker die via Homefixer wordt aangeboden werd door Rami reeds meermaals geëvalueerd en Rami volgt de vereiste vaktechnische erkenningen van de Techniekers op, zonder deze te kunnen garanderen op het ogenblik van een Interventie.

Wanneer een Interventie werd uitgevoerd met onvolkomenheden en/of fouten dan zal een kosteloze bijkomende Interventie worden uitgevoerd om deze onvolkomenheden en/of fouten te herstellen.

5. FINANCIËLE VOORWAARDEN

5.1 Het betalingsproces

Het gebruik van Homefixer om opdrachten te boeken is gratis voor Opdrachtgevers, onder voorbehoud van hetgeen hierboven is bepaald met betrekking tot annulatie

De betaling gebeurt elektronisch en wordt veilig verwerkt door een derde (een “payment provider” zoals bijv. Ingenico, Braintree) naar keuze van Rami. De betaling wordt van uw kredietkaart naar de rekening van de Technieker overgemaakt nadat de bestelde Interventie werd uitgevoerd en goedgekeurd of correct geannuleerd conform de voorwaarden van artikel 4.3.

Voor de uitvoering van Interventies via Homefixer gebeuren alle betalingen contant en met een kredietkaart. Daarom zal uw kredietkaart steeds worden gepreautoriseerd of belast op het moment dat de Interventie wordt aangevraagd.

Rami heeft de nodige acties ondernomen om betalingstransacties veilig te laten verlopen, dit is echter een inspanningsverbintenis. De voorwaarden van de 'payment provider' en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. Rami is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de Opdrachtgever en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever.

5.2 Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op 14 dagen bedenktijd bij de online aankoop van diensten. Door het zelf aangeven van een gewenste uitvoering binnen deze termijn bij het bepalen van het gewenste ogenblik van Interventie, verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk om de levering van de dienst binnen de herroepingstermijn te laten uitvoeren en ziet hierbij af van dit herroepingsrecht en aanvaardt de Opdrachtgever de annuleringsvoorwaarden van Rami en de Technieker, zoals omschreven in artikel 4.3

6. AARD VAN DE INFORMATIE

De informatie die op de Website en Applicatie wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op de Website en Applicatie op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

Rami levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De taak van RAMI is beperkt tot het ter beschikking stellen van het Platform aan de Gebruikers. RAMI is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Interventie door de Technieker. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de Interventie dan verbindt hij zich ertoe om rechtstreeks de Technieker te contacteren.

RAMI is niet aansprakelijk voor geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de Technieker en de Opdrachtgever noch voor klachten of schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de uitvoering van de Interventie. RAMI is evenmin aansprakelijk voor de keuze van de Technieker noch voor de tekortkomingen van de geselecteerde Technieker voor de uitvoering van de betrokken Interventie.

Rami is evenmin verantwoordelijk voor a) de hoedanigheid of de solvabiliteit van de Technieker, (b) de rechtmatigheid of de veiligheid van de werken of diensten omschreven in de opdrachten en (c) de kwaliteit, volledigheid of wijze van uitvoering van de door de Techniekers aangenomen werken of diensten.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software,… of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, te reproduceren, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

9. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacybeleid zoals hieronder vermeld onder B. Privacyverklaring (hierna: “het Privacybeleid”).

Voor meer informatie omtrent onze dataretentietermijn, profilering, geautomatiseerde besluitvorming en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan onze filialen en derden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons Privacybeleid (zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden) door contact op te nemen met onze commerciële dienst.

U heeft een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen beschreven in ons Privacybeleid. Daartoe volstaat het contact op te nemen met onze commerciële dienst, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, of de rechtbanken van uw woonplaats indien u een natuurlijke persoon bent.

B. PRIVACYVERKLARING

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van (huidige, toekomstige of voormalige) klanten van Rami Services N.V., al dan niet via de Website en/of Applicaties.

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring betekent de verwijzing naar de “Website”: de website www.Homefixer.be uitgebaat door Rami, en de verwijzing naar “Applicaties”: de mobiele applicaties uitgebaat door Rami, voor het boeken van Interventies voor technische reparaties aan huis

Rami draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (de “Wetgeving Gegevensbescherming”), onder meer (i) tot 25 mei 2018: de Richtlijn Gegevensbescherming 95/46/EC zoals omgezet in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en (ii) vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG"), alsook (iii) de praktijkcodes, gedragscodes, regelgevende initiatieven en standaardclausules, alsook gerelateerde regelgeving voortvloeiend uit dergelijke Richtlijn of Verordening, zoals op regelmatige basis herzien.

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt (al dan niet via de Website en Applicaties) onder de verantwoordelijkheid van Rami en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden.

Door uw persoonsgegevens mee te delen (via de Website, Applicaties of op een andere wijze), erkent u van de hierna vermelde voorwaarden (waaronder Rami persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en doorgeeft) geïnformeerd te zijn geweest.

Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan Rami, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en dat, in de mate dat bepaalde verwerkingen op toestemming berusten, u de relevante toestemming van de betrokkene aan deze verwerkingen door RAMI hebt bekomen.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

RAMI is de verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de Wetgeving Gegevensbescherming, voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

U kan RAMI contacteren op het volgende adres:
RAMI Services NV
Bollebergen 2A bus 32
B-9052 Zwijnaarde
info@Homefixer.be

2.2 Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

RAMI verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens in verband met u (of de relevante betrokkene).

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Website of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website of uw gebruik van de Applicaties, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren, conform het gerechtvaardigde belang van RAMI mo haar producten en diensten te verbeteren.

Klantinformatie – Wanneer u op of via de Website of Applicaties gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) het boeken van een Homefixer Interventie , (ii) een account aanmaken op de Website of Applicaties, (iii) Rami contacteren,, of (iv) akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van Rami, worden bovendien bijkomende persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht, kredietkaartgegevens, rekeningnummer, handtekening, klantenhistoriek, leeftijd van uw woning en type verwarmingsinstallatie. In het kader van klantenbeheer en dossieropvolging kan Rami, teneinde u sneller en efficiënter te kunnen helpen, ook uw locatie verwerken. Door het verschaffen van uw persoonsgegevens aan Rami of door het gebruik van de Website of de Applicaties gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de voormelde gegevens.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt respectievelijk:

(i) om uw boeking voor een Homefixer Interventie te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw interventiedossier, om u de gevraagde producten of diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen klantenbeheer, voor de dienst naverkoop en voor de invordering;

(ii) om statistische informatie te verzamelen en trend analyses op te (laten) stellen voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden;

(iii) om een profiel van klanten op te stellen (profilering), klantengegevens te centraliseren en te combineren en te verrijken met relevante gegevens om klanten op een efficiënte en zo gepersonaliseerd mogelijke manier te kunnen bijstaan;

(iv) voor het bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;

(v) voor het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derde;

(vi) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten en diensten van RAMI te verstrekken);

(vii) om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

(viii) om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (i), (iv), (v) en (vii) hierboven zijn noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van onze overeenkomst met u. Zonder deze persoonsgegevens kan de overeenkomst dus niet uitgevoerd worden, wegens gebrek aan medewerking.

De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (ii), (iii), (vi) en (viii) zijn noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten, alsook om een gepersonaliseerde ervaring aan onze klanten te verzekeren.

Voor zover wettelijk vereist, zullen bepaalde verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punt (viii) op uw toestemming rusten.

2.3 Doorgifte aan derden

Rami doet soms een beroep op derde-dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van Rami.

Rami kan hiernaastbepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor verwerkingen waarvan de doeleinden en middelen door deze derden worden bepaald. In dat geval treden deze derden op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit bevat de doorgifte:

(i) aan verbonden ondernemingen van Rami of aan externe commerciële partners van Rami, onder meer voor promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze verbonden ondernemingen of van deze externe derde ondernemingen en commerciële partners van Rami;

(iii) aan derden aan wie Rami schuldvorderingen, die zij heeft op klanten, overdraagt (met inbegrip van cessionarissen conform het toepasselijk wettelijk kader);

(iv) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst Rami dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

2.4 Doorgifte naar het buitenland

Doorgiftes van uw gegevens naar derden (met inbegrip van verbonden ondernemingen en dienstverleners) in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar geen afdoende niveau van gegevensbescherming aanwezig is zullen steeds gebeuren in overeenstemming met de geldende modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde ontvangers en/of eventuele afwijkingen daarvan voor zover door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist.

3. UW RECHTEN

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsook om een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen (behalve bepaalde uitzonderingen). U heeft tevens het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens, voor zover dit in uw geval relevant zou zijn, gelet op de aard van de verstrekte persoonsgegevens.

U heeft ten allen tijde ook de mogelijkheid om deze gegevens kosteloos door ons te laten verbeteren of wissen, mits daarvoor aan de wettelijke bepalingen hiervoor voldaan. Uitgezonderd van het wissen zijn die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze bij te houden. Voor zover wij de gegevens bijhouden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Hierbij aansluitend en indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op de grondslag van uw toestemming beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

U mag ook bezwaar uitoefenen tegen de verwerkingen door EDF Luminus voor direct marketing doeleinden of die het gerechtvaardigde belang van EDF Luminus als rechtsgrond hebben.

Daarnaast heeft u het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer u zich verzet tegen de verwerking (bv. bezwaar, of betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens) maar u in afwachting van een beslissing van RAMI in dit verband blijft of de wissing van de gegevens niet wenst.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een gedagtekend en ondertekend verzoek aan RAMI op het adres vermeld onder punt 1 van de gebruiksvoorwaarden hierboven.

(C) COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website www.Homefixer.be (hierna aangeduid als "Website").

De Website wordt uitgebaat door RAMI Services NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde, België en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0479.372.317. (“Rami”).

Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Website. Door uw bezoek aan, of het gebruik van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze Cookieverklaring beschreven. Indien u niet kan akkoord gaan met deze Cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies door Rami kadert binnen het algemene beleid van Rami met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover vindt u onder punt (B) Privacyverklaring.

De voorwaarden voor het gebruik van de Website vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

1. WAT ZIJN COOKIES?

"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een "session" cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een "permanent" cookie). Cookies laten toe het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE Homefixer WEBSITE

De Homefixer Website gebruikt verschillende soorten cookies:

2.1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website of om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw gebruikersnaam wenst in te loggen op de klantenzone via de Website zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

2.3 Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

2.4 Reclamecookies

Wanneer u de Website bezoekt gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie Rami samenwerkt voor de reclame op de Website. Dit zijn reclamecookies. Deze worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.

3. BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: www.allaboutcookies.org .

4. WIJZIGINGEN

Rami behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23 november 2017.

A. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET ET DE L’APPLICATION Homefixer

1. DOMAINE D’APPLICATION ET COORDONNEES

Les présentes Conditions d’utilisation s’appliquent à votre utilisation (en ligne, via tout appareil mobile, par courriel) du site internet www.Homefixer.be (ci-après dénommé le "Site internet") et de l’application permettant la réservation d’Interventions pour des réparations techniques à domicile (ci-après dénommée l’"Application").

Avant d’utiliser le Site internet ou l’Application de quelque façon que ce soit, veuillez lire attentivement (A) les présentes Conditions d’utilisation, (B) la Déclaration de Confidentialité et (C) la Déclaration relative aux Cookies.

Par votre visite du Site internet ou de l’Application, ou par leur utilisation de quelque manière que ce soit, vous marquez expressément votre accord sur les Conditions d’utilisation, la Déclaration de Confidentialité et la Déclaration relative aux Cookies. Si, à la lecture des Conditions d’utilisation, de la Déclaration de Confidentialité et/ou de la Déclaration relative aux Cookies, vous êtes en désaccord avec leur contenu, veuillez ne plus faire usage du Site internet ni de l’Application.

Le Site internet et l’Application sont exploités par RAMI Services NV, une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Bollebergen 2A bus 32, à 9052 Zwijnaarde, Belgique, et inscrite sous le numéro d’entreprise 0479.372.317 (“Rami”).

2. DEFINITIONS

Dans les présentes conditions, les termes ci-dessous ont respectivement les significations suivantes (la référence au singulier incluant le pluriel) :

 • "Rami”, "nous", "notre" ou "nos" : RAMI Services N.V., une société anonyme de droit belge ayant son siège social Bollebergen 2A bus 32, à 9052 Zwijnaarde, Belgique, et inscrite sous le numéro d’entreprise 0479.372.317.
 • “Homefixer”, “Plateforme” : le portail, la plateforme, le site internet accessible via http://www.Homefixer.be et les éventuelles applications mobiles y liées.
 • “Intervention” ou “Intervention Homefixer” : la description d’un service d’entretien ou de réparation par un Donneur d’ordre, commandé sur Homefixer.
 • “Utilisateur” : tout visiteur (inscrit ou non) de Homefixer.
 • “Donneur d’ordre” : toute personne physique ou morale qui s’inscrit via Homefixer pour réserver une Intervention.
 • “Technicien” : une personne physique ou morale qui réalise les interventions et répond aux règles de qualification souhaitées ainsi qu’aux normes de qualité de Rami.
 • “Données” : les informations fournies par un Utilisateur et rassemblées par Rami dans le cadre de l’utilisation de Homefixer.

3. OBJET ET CONTENU DU SITE INTERNET ET DE L’APPLICATION

Le site internet et l’Application offrent une plateforme en ligne facilitant les contacts entre Utilisateurs et Techniciens et donnent aux Utilisateurs la possibilité de réserver des Interventions Homefixer.

4. UTILISATION DE Homefixer POUR LA RESERVATION D’INTERVENTIONS

4.1 La réservation d’Interventions

Si vous réservez une Intervention via Homefixer, vous chargez Rami de sélectionner, contacter et réserver pour vous un Technicien qui réalisera l’Intervention Homefixer pour vous. RAMI vous communiquera le nom du Technicien sélectionné. Dès que vous avez eu un contact direct avec le Technicien sélectionné et que vous vous engagez à nouer une relation (liante) avec le Technicien que Rami a sélectionné pour vous - par la signature du mandat - , RAMI n’est plus partie à la relation contractuelle entre vous et le Technicien. A partir de ce moment, les conditions générales du technicien s’appliquent.

4.2 Réalisation des Interventions

L’Intervention peut consister en trois options possibles :
(1) Simple diagnostic : le diagnostic confirme l’ampleur et la faisabilité de l’Intervention et le Technicien émet une recommandation concernant l’Intervention. Si le Technicien constate pendant l’Intervention que l’ampleur et la faisabilité ne correspondent pas à ce qui a initialement été prévu, soit l’Intervention prend fin après le diagnostic, soit le Technicien décide de passer à l’option 2 ou à l’option 3. Si l’Intervention prend fin après l’option 1, le Client est tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire.
(2) Diagnostic + réparation provisoire / sécurisation : Après le diagnostic, le Technicien procède à la réparation provisoire ou, si la législation ou la sécurité l’exigent, à la sécurisation du problème.
(3) Diagnostic + intervention supplémentaire : après le diagnostic, le Technicien constate que le problème ne peut être résolu dans les limites du prix fixé au moment de la réservation. Dans ce cas, le Technicien établit un nouveau devis pour les frais supplémentaires conformément à l’article 4.3.
(4) En plus de (1), (2) et (3), le client pourrait choisir de rajouter des options lors de son process de réservation. Une fois la réservation est confirmée par le client et par un email de confirmation, l’option ou les options feront partie de services réservés par le client et feront objet à une facturation par le Technicien. Ces options sont spécifique à chaque demande d’intervention. L’ensemble des options applicables représente « les services demandées ». L’ensemble de services demandées est objet d’une facturation par le Technicien.

4.3 Coût des Interventions

Les prix sur Homefixer sont le plus transparents possibles. Nous tenons à ce que vous payiez un prix juste pour l’Intervention que vous commandez, y compris les frais de déplacement et les coûts de petit matériel et petites pièces de rechange, de manière à ce que le prix final de l’Intervention ne réserve aucune surprise. Les erreurs évidentes et/ou les erreurs (typographiques) sur Homefixer ne sont pas liantes.

Le prix que vous payez pour l’Intervention est le prix fixé lors de la réservation, sauf si le Technicien constate pendant l’Intervention que le problème ne peut être résolu dans les limites du prix fixé au moment de la réservation (par exemple, parce que des prestations et/ou pièces de rechange supplémentaires sont nécessaires). Dans ce cas, le Technicien doit communiquer avec le plus de transparence possible et vous laisser le choix entre plusieurs solutions possibles (le cas échéant) et la non-exécution des réparations nécessaires (option 1). Si vous optez pour une autre solution (option 3), le Technicien vous demande votre accord quant à d’éventuels surcoûts. Ces services supplémentaires ne sont pas compris dans les services fournis dans le cadre de l’Intervention Homefixer.

Tous les prix des Interventions s’entendent toujours TVA et toutes autres taxes comprises (sauf modification de ces taxes), sauf s’il en est disposé autrement sur notre Plateforme ou dans le courriel de confirmation.

4.4 Annulation des Interventions

Si vous souhaitez procéder à une annulation, ou si vous ne pouvez vous trouver à temps sur place pour une Intervention, vous devez en aviser le Technicien (si celui-ci a déjà été sélectionné) par téléphone dans les meilleurs délais. L’annulation n’est effective qu’une fois que le Technicien l’a effectivement reçue et confirmée. Si vous ne pouvez être sur place à temps, vous devez veiller à déplacer en temps opportun la date de l’Intervention ou à ce que le Technicien puisse tenir compte d’un retard éventuel.

L’annulation n’est gratuite que dans les limites du raisonnable. Il ne peut en aucun cas être fait appel à cette possibilité pour, par exemple, réserver des Interventions en très grand nombre ou systématiques pour ensuite les annuler. En cas d’actes d’un Utilisateur ou d’un Donneur d’ordre contraires à la présente disposition, ceux-ci devront payer à Rami, sans mise à demeure et sans intervention judiciaire, une indemnité forfaitaire minimum correspondant, par Intervention réservée, à trois fois le prix de l’Intervention réservée, sans préjudice du droit de Rami d’exiger une indemnisation réelle plus élevée ou de prendre d’autres mesures pour empêcher ou limiter ce genre d’infractions.

4.5 Exactitude des Coordonnées

Afin de pouvoir sécuriser et compléter correctement votre réservation et de permettre la bonne réalisation de l’Intervention, vous devez utiliser vos Coordonnées exactes (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse du lieu d’Intervention, détails de carte de crédit). Nous ne sommes pas responsables d’informations erronées ou de problèmes en résultant lors des Interventions (et n’avons aucune obligation de vérifier ces Coordonnées).

4.6 L’engagement de qualité de Homefixer

Homefixer facilite la réservation et le déroulement de l’Intervention et vise à maintenir constamment un niveau élevé de qualité des Techniciens. Avant la première mission de tout Technicien réalisant des Interventions Homefixer, il sera vérifié s’il dispose, pour la réalisation des Interventions qui lui sont confiées, des qualifications professionnelles nécessaires conformément à la législation en la matière. Chaque Technicien souscrit à la charte de qualité de Rami et est censé se comporter de façon courtoise, professionnelle et respectueuse du client.

Pour toute Intervention réservée via Homefixer, le Technicien est évalué sur la base des critères suivants : (i) la qualité du travail fourni, (ii) la présence à la date convenue, (iii) la transparence et l’amabilité vis-à-vis du Donneur d’ordre et (iv) la propreté. De cette manière, nous entendons maintenir en permanence un niveau élevé de qualité des Techniciens.

Tout Technicien proposé via Homefixer a été évalué plusieurs fois par Rami, lequel assure le suivi des qualifications professionnelles requises des Techniciens, sans pouvoir les garantir au moment d’une Intervention.

En cas d’imperfections et/ou d’erreurs lors d’une Intervention, une Intervention supplémentaire sera réalisée à titre gratuit afin de remédier à ces imperfections et/ou erreurs.

5. CONDITIONS FINANCIERES

5.1 Le processus de paiement

L’utilisation de Homefixer pour réserver des Interventions est gratuite pour les Donneurs d’ordre, sous réserve des dispositions ci-dessus en matière d’annulation.

Le paiement se fait par voie électronique et est traité de façon sécurisée par un tiers (un “payment provider” comme, par exemple, Ingenico, Braintree) au choix de Rami. Le paiement se fait de votre carte de crédit au compte du Technicien après la réalisation et l’approbation de l’Intervention, ou son annulation correcte conformément aux conditions de l’article 4.3.

Pour la réalisation d’Interventions via Homefixer, tous les paiements se font au comptant et au moyen d’une carte de crédit. Votre carte de crédit doit dès lors toujours être préautorisée ou chargée au moment de la demande d’Intervention.

Rami a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des transactions de paiement; il s’agit cependant d’une obligation de moyen. Les conditions du 'payment provider' et, le cas échéant, des émetteurs de carte concernés s’appliquent. Rami n’est pas partie à la relation contractuelle entre (1) le Donneur d’ordre et l’(les) institution(s) financière(s) par l’intermédiaire de laquelle (desquelles) le paiement est effectué, ou (2) l’émetteur de carte de crédit concerné.

5.2 Droit de rétractation

Le consommateur a droit à un délai de réflexion de 14 jours lors de l’achat de services en ligne. En indiquant lui-même qu’il souhaite la réalisation d’une Intervention dans ce délai au moment de la fixation de la date souhaitée pour l’Intervention, le Donneur d’ordre déclare expressément que le service sera fourni pendant le délai de rétractation, et renonce ainsi audit droit de rétractation; le Donneur d’ordre accepte par ailleurs les conditions d’annulation de Rami et du Technicien, telles qu’elles sont définies à l’article 4.3.

6. NATURE DES INFORMATIONS PRESENTEES

Les informations présentées sur le Site internet et l’Application sont de nature générale et l’utilisateur ne peut tirer aucun droit de ces informations. Sauf mention contraire, les informations présentées sur le Site internet et l’Application ne constituent en aucune manière une offre de services et/ou de produits.

Rami met tout en œuvre pour fournir des informations complètes, exactes, précises et à jour. En dépit de ces efforts, des erreurs peuvent néanmoins apparaître dans les informations présentées.

7. RESPONSABILITE

La tâche de RAMI se limite à la mise à disposition de la Plateforme pour les Utilisateurs. RAMI n’est pas responsable de la réalisation de l’Intervention par le Technicien. Si le Donneur d’ordre a une plainte quant à la réalisation de l’Intervention, il s’engage à prendre directement contact avec le Technicien.

RAMI n’est pas responsable des litiges éventuels entre le Technicien et le Donneur d’ordre, ni des plaintes ou dommages résultant directement ou indirectement de la réalisation de l’Intervention. RAMI n’est pas non plus responsable du choix du Technicien ni des manquements du Technicien sélectionné pour la réalisation de l’Intervention concernée.

De même, Rami n’est pas responsable a) de la qualité ni de la solvabilité du Technicien, (b) de la légitimité ou de la sécurité des travaux ou services décrits dans les marchés, (c) de la qualité, de l’exhaustivité ou du mode d’exécution des travaux réalisés ou des services fournis par les Techniciens.

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Nos services sont exclusivement fournis à des fins personnelles et non commerciales. Il est dès lors interdit de revendre, reproduire, utiliser, copier, montrer ou télécharger toutes informations (de contenu), tous logiciels… ou tous services offerts sur notre Plateforme à toute fin ou activité commerciale ou concurrentielle.

9. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

En tant que responsable du traitement de vos données à caractère personnel, nous traitons toujours vos données à caractère personnel en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins et motifs juridiques décrits dans notre politique vie privée comme mentionné ci-après sous le titre B. Déclaration de Confidentialité (ci-après dénommée “la Politique vie privée”).

Pour plus d’informations sur nos délais de conservation des données, le profilage, la prise de décisions automatisée et le transfert de vos données à caractère personnel à nos filiales et à des tiers, nous vous renvoyons à notre Politique vie privée.

Vous avez le droit de vous opposer à certains traitements mentionnés dans notre Politique vie privée (par exemple, la communication d’informations à vous-même à des fins promotionnelles) en prenant contact avec notre service commercial.

Vous avez le droit de consulter, communiquer, rectifier, effacer (omettre) et transférer vos données à caractère personnel, ainsi que le droit d’obtenir la limitation du traitement dans certains cas décrits dans notre Politique vie privée. Il vous suffit à cet effet de prendre contact avec notre service commercial en joignant une copie de votre carte d’identité.

10. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

Les présentes Conditions d’utilisation sont soumises au droit belge et doivent être interprétées conformément à ce droit.

En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Gand, ou les tribunaux de votre domicile si vous êtes une personne physique, sont compétents.

B. DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

1. DOMAINE D’APPLICATION

La présente Déclaration de Confidentialité s’applique à la collecte, à l’utilisation, au traitement et/ou à la transmission de données à caractère personnel de clients (actuels, futurs ou anciens) de Rami Services N.V., via le Site internet et/ou les Applications ou non.

Pour l’application de la présente Déclaration de Confidentialité, l’expression “Site internet” fait référence au site www.Homefixer.be exploité par Rami et les “Applications” renvoient aux applications mobiles exploitées par Rami pour la réservation d’Interventions pour des réparations techniques à domicile.

Rami protège votre vie privée et agit toujours conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel (la “Législation relative à la protection des données à caractère personnel”), notamment (i) jusqu’au 25 mai 2018 : la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel telle que transposée dans la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ("Loi vie privée") et (ii) à partir du 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ("règlement général sur la protection des données" ou "RGPD"), ainsi que (iii) les codes de bonnes pratiques, les code s de conduite, les initiatives réglementaires et les clauses standard, de même que la réglementation afférente issue de ces Directive ou Règlement, telle que revue régulièrement.

Lisez la présente Déclaration de Confidentialité afin d’en apprendre davantage sur la façon dont vos données à caractère personnel sont collectées, utilisées, traitées (via le Site internet et les Applications ou non) sous la responsabilité de Rami, et dont elles peuvent, le cas échéant, être transmises à des tiers.

En communiquant vos données à caractère personnel (via le Site internet, les Applications ou autrement), vous reconnaissez avoir été informé(e) des conditions précisées ci-après (dans lesquelles Rami collecte, utilise, traite et transmet les données à caractère personnel).

Si vous communiquez à Rami les données à caractère personnel d’autres personnes, vous prenez l’engagement et garantissez que ces conditions ont été communiquées à la personne à laquelle se rapportent les données à caractère personnel et que, dans la mesure où certains traitements reposent sur une autorisation, vous avez obtenu de la personne concernée l’autorisation nécessaire à ces traitements par RAMI.

2. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

2.1 Coordonnées du responsable du traitement

RAMI est, au sens de la législation sur la protection des données à caractère personnel, responsable du traitement de vos données à caractère personnel comme décrit ci-dessous.

Vous pouvez contacter RAMI à l’adresse suivante :
RAMI Services NV
Bollebergen 2A bus 32
B-9052 Zwijnaarde
info@Homefixer.be

2.2 Collecte, utilisation et autres traitements de données à caractère personnel

RAMI collecte et traite différentes catégories de données à caractère personnel vous concernant (ou relatives à la personne concernée).

Informations statistiques – Lors de chaque visite du Site internet ou de l’utilisation des Applications, divers fichiers log et données à caractère personnel peuvent être automatiquement collectés sur vous, notamment votre adresse IP, éventuellement votre localisation, la date et la durée de votre visite sur le Site internet ou de votre utilisation des Applications, le site à partir duquel vous avez été redirigé(e) vers le Site internet, votre navigateur, votre système d’exploitation, votre comportement de navigation sur le Site internet et plus particulièrement les pages que vous visitez sur le Site internet. Ces informations sont uniquement utilisées à des fins statistiques et en vue d’analyser et d’optimiser le fonctionnement et l’utilisation du Site internet et des Applications, conformément à l’intérêt légitime de RAMI d’améliorer ses produits et services.

Informations client – Lorsque, sur ou via le Site internet ou les Applications, vous utilisez les fonctionnalités offertes, telles que (i) la réservation d’une Intervention Homefixer, (ii) la création d’un compte sur le Site internet ou les Applications, (iii) la prise de contact avec Rami, ou (iv) votre accord quant à la réception de communications périodiques de Rami, des données à caractère personnel complémentaires sont demandées et/ou collectées.

Les données à caractère personnel demandées et collectées peuvent inclure par exemple les informations suivantes : vos nom, adresse, domicile, adresse électronique, numéro de téléphone, langue, sexe, détails de carte de crédit, numéro de compte, signature, historique client, l’âge de votre habitation et le type de votre installation de chauffage. Dans le cadre de la gestion clients et du suivi des dossiers, et afin de vous offrir un service plus rapide et plus efficace, Rami peut aussi traiter votre localisation. Par la communication de vos données à caractère personnel à Rami ou l’utilisation du Site internet ou des Applications, vous marquez expressément votre accord sur le traitement des données précitées.

Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées respectivement :

(i) pour confirmer votre réservation d’une Intervention Homefixer, pour la création, l’acceptation et le suivi de votre dossier d’intervention, afin de vous fournir les produits ou services demandés et d’en assurer le suivi, pour la gestion générale de la clientèle, le service après-vente et le recouvrement;

(ii) pour rassembler des données statistiques et (faire) établir des analyses tendancielles à des fins financières, de gestion, de marketing et de reporting;

(iii) pour établir un profil de clients (profilage), centraliser, combiner et enrichir les données clients à l’aide d’informations utiles afin d’offrir aux clients une assistance aussi efficace et personnalisée que possible;

(iv) pour tenir la comptabilité, lutter contre la fraude, les délits et les infractions et assurer la gestion des litiges et des procédures juridiques éventuelles;

(v) pour traiter et/ou transmettre vos données dans le cadre de la cession de créances à un tiers;

(vi) pour traiter vos questions, communications ou demandes et y répondre le cas échéant (p.ex. pour vous fournir les informations demandées sur des produits et services de RAMI);

(vii) pour vous permettre de participer à un concours et vous informer quant à son déroulement et son issue;

(viii) pour vous envoyer des bulletins d’information et du marketing personnalisé par voie électronique ou par d’autres canaux.

Les traitements aux fins précisées aux points (i), (iv), (v) et (vii) ci-dessus sont nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre de notre convention avec vous. Sans ces données à caractère personnel, la convention ne peut donc être mise en œuvre faute de coopération.

Les traitements aux fins précisées aux points (ii), (iii), (vi) et (viii) sont nécessaires à nos intérêts légitimes d’améliorer et de promouvoir nos produits et services, et d’assurer à nos clients une expérience personnalisée.

Dans la mesure où la loi l’exige, certains traitements aux fins précisées au point (viii) seront sujets à votre autorisation.

2.3 Transmission à des tiers

Rami fait parfois appel à des fournisseurs tiers. Vos données à caractère personnel peuvent également, si nécessaire à leur prestation de services, être transmises à ces tiers. Dans ce cas, le traitement de vos données à caractère personnel sera effectué uniquement conformément aux instructions de Rami.

Rami peut également transmettre certaines données à caractère personnel à des tiers pour des traitements dont les objectifs et moyens sont définis par lesdits tiers. Dans ce cas, ces tiers sont responsables du traitement aux termes de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Il s’agit notamment de la transmission :

(i) à des entreprises liées à Rami ou à des partenaires commerciaux externes de Rami, notamment à des fins promotionnelles (y compris le marketing direct) et pour le développement et la commercialisation de produits et services de ces entreprises liées, ou de ces entreprises tierces externes et partenaires commerciaux de Rami;

(iii) à des tiers auxquels Rami cède des créances sur des clients (y compris les cessionnaires conformément au cadre légal en vigueur);

(iv) aux autorités compétentes dans le cadre de procédures juridiques imminentes ou en cours, dans le cadre de recherches judiciaires et de demandes d’informations, à la demande des autorités ou afin de se conformer à d’autres obligations légales.

Pour plus d’informations sur ces traitements, Rami renvoie dès lors à la politique vie privée en vigueur chez ces tiers.

2.4 Transfert de données à l’étranger

Le transfert de vos données à des tiers (y compris les prestataires et entreprises liés) dans des pays situés hors de l’Espace économique européen et qui n’offrent pas un niveau suffisant de protection des données se fera toujours en conformité avec les clauses contractuelles types de la Commission européenne relatives au transfert de données à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers et/ou d’éventuelles dérogations à ces clauses pour autant que la législation en vigueur en matière de protection des données le requière.

3. VOS DROITS

Comme prévu par la législation relative au traitement des données en caractère personnel, vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel que nous traitons, et d’en recevoir une copie (à certaines exceptions près). Vous avez également le droit de céder les données à caractère personnel que vous avez fournies, pour autant que cela s’applique à votre cas, vu la nature des données à caractère personnel fournies.

Vous avez à tout moment la possibilité de nous demander de corriger ou d’effacer gratuitement ces données, pour autant qu’il soit satisfait aux dispositions légales. Ne peuvent être effacées, les données dont nous avons besoin pour la réalisation des marchés toujours en cours ou que nous sommes légalement obligés de conserver. Pour autant que nous gardions les données en raison d’un délai de conservation en cours, le traitement de ces données par nos soins est limité, même si vous ne nous le demandez pas.

Par ailleurs, si vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de votre consentement, vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment. Cette révocation n’aura cependant aucune influence sur la légitimité du traitement de vos données à caractère personnel pour la période précédant le moment de ladite révocation ni sur les activités de traitement reposant sur une autre base juridique.

Vous pouvez aussi vous opposer aux traitements par EDF Luminus à des fins de marketing direct ou juridiquement basés sur l’intérêt légitime d’EDF Luminus.

Vous avez également le droit d’obtenir une limitation du traitement dans certains cas, par exemple lorsque vous vous opposez au traitement (p.ex. opposition à ou contestation de l’exactitude des données à caractère personnel) mais que vous attendez une décision de RAMI à cet égard ou que vous ne souhaitez pas que ces données soient effacées.

Pour exercer les droits ci-dessus, vous devez envoyer une demande datée et signée à RAMI à l’adresse précisée au point 1 des conditions d’utilisation ci-avant.

(C) DECLARATION RELATIVE AUX COOKIES

La présente Déclaration relative aux Cookies s’applique au site internet www.Homefixer.be (ci-après dénommé "Site internet").

Le Site internet est exploité par RAMI Services NV, une société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé Bollebergen 2A bus 32, à 9052 Zwijnaarde, Belgique, et inscrite sous le numéro d’entreprise 0479.372.317 (“Rami”).

La présente Déclaration relative aux Cookies explique quels cookies sont utilisés sur le Site internet. Par votre visite ou votre utilisation du Site internet, vous marquez expressément votre accord sur l’utilisation de cookies telle qu’elle est décrite dans la présente Déclaration relative aux Cookies. Si vous n’êtes pas d’accord avec la présente Déclaration relative aux Cookies, veuillez cesser d’utiliser le Site internet.

L’utilisation de cookies par Rami s’inscrit dans le cadre de la politique générale de Rami relative à la protection de votre vie privée et du traitement de vos données à caractère personnel. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet au point (B) Déclaration de Confidentialité.

Vous trouverez les conditions d’utilisation du Site internet au point (A) Conditions d’utilisation.

1. QUE SONT LES COOKIES ?

Les "cookies" sont de petits fichiers informatiques qui, par le biais de votre navigateur, sont sauvegardés de façon temporaire ou permanente sur votre ordinateur ou appareil par le serveur d’un site internet. Les cookies contiennent un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur lors de votre visite sur ce site internet (cookie de "session") ou lors de visites ou d’utilisations ultérieures (cookie "permanent"). Les cookies permettent de simplifier, compléter et personnaliser l’utilisation d’un Site internet.

2. UTILISATION DE COOKIES SUR LE SITE INTERNET DE Homefixer

Le Site internet de Homefixer utilise divers types de cookies :

2.1 Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables à la visite du Site internet et à l’utilisation de certaines parties de celui-ci. Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes parties du Site internet ou de remplir des formulaires. De même, lorsque vous souhaitez vous connecter à la zone client à l’aide de votre nom d’utilisateur, les cookies sont nécessaires au contrôle sécurisé de votre identité préalablement à l’autorisation de l’accès à vos informations personnelles. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du Site internet ne fonctionneront pas ou pas de façon optimale.

2.2 Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont les cookies qui permettent un fonctionnement plus aisé et plus convivial du Site internet et qui assurent une visite plus personnalisée. Il s’agit par exemple des cookies qui retiennent votre préférence de langue, ou encore du cookie qui mémorise votre participation à une enquête et vous évite ainsi la répétition incessante de l’invitation à participer à la même enquête.

2.3 Cookies de performance

Ce sont des cookies destinés à rassembler des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le Site internet, comme les informations sur les pages visitées ou le nombre de messages d’erreur affichés, afin d’analyser et d’optimiser l’utilisation du Site internet.

2.4 Cookies publicitaires

Lorsque vous visitez le Site internet, des cookies peuvent être installés sur votre ordinateur ou votre appareil et lus par des tiers tels que des affiliés et des annonceurs avec lesquels Rami travaille pour l’affichage de publicités sur le Site internet. Ce sont des cookies publicitaires, notamment utilisés pour l’affichage de publicités personnalisées, la limitation du nombre de fois qu’une publicité est affichée, ou la mesure de l’efficacité d’une campagne publicitaire.

3. GESTION DES COOKIES

Par le réglage des préférences de votre navigateur, vous pouvez refuser l’installation de cookies. Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies de votre ordinateur ou portable. Vous trouverez sur le site internet ci-après la façon de refuser ou de supprimer les cookies pour les navigateurs les plus courants : www.allaboutcookies.org.

4. MODIFICATIONS

Rami se réserve le droit de modifier à tout moment la présente Déclaration relative aux Cookies. Il est de votre responsabilité de parcourir régulièrement la Déclaration relative aux Cookies en vigueur et de ne prendre en compte que la dernière version de celle-ci. La présente Déclaration relative aux Cookies a été revue et modifiée pour la dernière fois le 23 novembre 2017.

Our secured payment platform
Logo Visa Logo Mastercard
You only pay after the intervention and when you are satisfied!